Gråvattenfilter – reningsverk för gråvatten.

BDT-vattenfilter, även kallade gråvattenfilter, är kompakta anläggningar för rening av det så kallade bad-, disk-, och tvättvattnet, dvs allt vatten från hushållet utom toalettvattnet. Gråvattnet från hushållet går in och igenom systemet genom självfall. Filtrens funktion baserar sig både på mekanisk och biologisk rening. I filtret används organiskt filtermaterial som smutsämnen i avloppsvattnet fastnar på, mikroorganismerna på filtermaterialets yta använder detta som näring. Lufttillförseln för mikroorganismerna är av väsentlig betydelse för anläggningens funktion. Detta fungerar med hjälp av självdrag, in genom den nedre ventilationsventilen och ut genom den övre ventilen. Behandlat avloppsvatten från reningsverket kan därefter ledas ut i marken.